Bli lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger og utdanne dem til fagarbeidere. Bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. Det er mulig å ha lærlinger i ulike fag samtidig.

For å kunne ta inn en lærling eller lærekandidat må bedriften iflg opplæringsloven godkjennes som lærebedrift.

Hvordan godkjennes som lærebedrift?

Du kan enten

 1. Ta kontakt med Tverrfaglig opplæringskontor for Numedal. Vi bistår i forhold til det praktiske og kan komme ut til bedriften å bistå. Vi tar oss av formalitetene og påser at nødvendige søknader og kontrakter blir korrekt utfylt.
 2. Ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylkeskommunen.

For å bli godkjent som lærebedrift må disse kravene dekkes:

 • Bedriften må ha en virksomhet som dekker læreplanen i faget.
 • Bedriften må ha en person som har bakgrunn i faget og som kan godkjennes som faglig leder.

Lærebedrift
– hva innebærer det?

Som godkjent lærebedrift er virksomheten forpliktet til å sørge for at lærlingen når kompetansemålene i læreplanen for faget, og å ha en faglig leder som sørger for den daglige opplæringen. Den faglige lederen skal være en person som selv har fag- eller svenneprøve – eller har god erfaring i faget.

Det er viktig at både ledelsen og de ansatte bidrar til å skape et godt læremiljø for lærlingene. Det innebærer å legge til rette for en helt fersk lærling, gi trygghet for at det er lov å stille selv de dummeste spørsmål og ha omtanke for lærlingen.

Når bedriften er medlem i et opplæringskontor, tegnes lærekontrakten med opplæringskontoret. Opplæringskontoret tar da ansvar for å følge opp lærlingen og vil bidra til at opplæringen blir best mulig. Det er de som melder opp lærlingen til fag- eller svenneprøven.

Lærebedrifter mottar tilskudd som dekker deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører. Når virksomheten er medlem av et opplæringskontor som følger opp lærlingen, fordeles tilskuddet mellom virksomheten og opplæringskontoret.

Når læretiden er over

Bedriften er ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid. De fleste bedriftene opplever at de har lært opp en produktiv medarbeider som kjenner virksomheten og synes derfor det er en god måte å rekruttere ansatte på.

Virksomheten forplikter seg til å:

 • Være med til å lage en intern opplæringsplan med utgangspunkt i læreplanen for faget. Planen skal være en konkret beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden
 • Tilby lærlingen et godt arbeids- og læremiljø
 • Gi personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget
 • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
 • Være med på vurderingssamtaler minst hvert halvår
 • Jevnlig vurdere resultatet av opplæringen
 • Utbetale lønn som avtalt i lærekontrakten
 • Legge til rette for gjennomføring av fagprøven

Hvor mye tjener en lærling?
Lønnen til lærlinger og lærekandidater varierer fra fag til fag. Utgangspunktet er at lærlingen tjener en nyutdannet fagarbeiders årslønn fordelt på hele læretiden, altså 2 år. Lønnen er lavere i starten av læretiden enn på slutten. Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år.

 1. halvår: 30%
 2. halvår: 40%
 3. halvår: 50%
 4. halvår: 80%

Den mest vanlige modellen er at lønnen stiger hvert halvår sammen med forventet økning av verdiskapingen. Andre modeller for verdiskaping kan være 50 % hele læretiden, eller 40 % første året og 60 % andre året.

Bli lærebedrift?

Kontakt oss